Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I.  Algemene informatie

1.  Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: J. Hoekstra-Slikkerveer BIG-registraties: 09052233325

Overige kwalificaties: psychotherapeut 29052233316 Basisopleiding: psycholoog

AGB-code persoonlijk: 94101050

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Psychologie en coaching praktijk Joke Hoekstra-Slikkerveer E-mailadres: joke@praktijk-hoekstra-slikkerveer.nl

KvK nummer: 7565741 Website

AGB-code praktijk: 94064997

 

2.  Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

 

3.  Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Depressie-en angstklachten, verwerking/hantering chronisch lichamelijke aandoeningen, oncologie, revalidatie van Niet aangeboren hersenletsel, burn-out klachten. Behandelvorm: Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment therapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie, Mindfulness.

 

4.  Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIG-registraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Joke Hoekstra-Slikkerveer

BIG-registratienummer: 09052233325

 

5.  Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collega psychologen en -psychotherapeuten Verpleegkundig specialisten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Mw. Anita Wever en mw. Kyomi Meijer beide klinisch psycholoog/psychotherapeut

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ik gebruik mijn professioneel netwerk voor o.a. intervisie en toetsing indicatiestelling. Ter consultatie: overleg met huisartsen op het gebied van medicatie of indien complexiteit van de vraagstelling dit vereist neem ik contact op met een vrijgevestigd psychiater

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Huisartsenpraktijken in Houten, o.a. H. Boerma en Mw. V. Jongkamp medisch centrum Hofspoor

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: patiënten dit via de huisarts kunnen regelen. HAP is in Houten gesloten

 

6.  Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

 

7.  Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: ik upload het document/documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no-show tarief op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 

8.  Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: http://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

 

9.  Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Bij mij zelf of bij de landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)

De geschillencommissie Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, 070 3105310

Link naar website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) De geschillencommissie Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, 070 3105310

Link naar website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

 

10.  Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Mw. drs. A. Wever

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

I.    Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11.  Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: vektis.nl

12.  Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

  1. Hoekstra-Slikkerveer

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13.  Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: J. Hoekstra-Slikkerveer

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie        Omschrijving

9402                     Psychotherapeut

9405                     Klinisch psycholoog

9406                     gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie        Omschrijving

9402                     Psychotherapeut

9405                     Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee er zijn geen anderen bij betrokken, ik ben een eenmans bedrijf

14.  Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: J. Hoekstra-Slikkerveer

Generalistische basis ggz: Kwalificatie                Omschrijving 9402          Psychotherapeut

9405                     Klinisch psycholoog

9406                     gz-psycholoog

 

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie        Omschrijving

9402                     Psychotherapeut

9405                     Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: J. Hoekstra-Slikkerveer

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie        Omschrijving

9402                     Psychotherapeut

9405                     Klinisch psycholoog

9406                     gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie        Omschrijving

9402                     Psychotherapeut

9405                     Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Patienten krijgen op schrift een behandelplan mee, en indien zij hier om vragen krijgen zij inzicht in het patienten dossier

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): voortgangsbespreking behandelplan, vragenlijsten, evaluatie behandeling

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

N.v.t.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 6 weken

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Een vast onderdeel van de sessie is dat het nut en de tevredenheid van de sessie wordt besproken Daarnaast wordt de tevredenheid gemeten door afnemen van vragenlijsten (CQI)

15.  Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

 

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16.  Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

I.      Ondertekening

Naam: J. Hoekstra-Slikkerveer Plaats: Houten

Datum: 30-10-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja